1. Introducció:

Les presents condicions generals d'ús de la pàgina web regulen els termes i condicions d'accés i ús de www.bedloop.com, propietat de BedLoop, amb domicili a Passeig de Gràcia, 118 Principal i amb Codi d'Identificació Fiscal número B67198390, a endavant, «l'Empresa», que l'usuari del Portal haurà de llegir i acceptar per utilitzar tots els serveis i la informació que es faciliten des del portal. El mer accés i/o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i/o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals dús.


2. Condicions d'us

Aquestes condicions generals d'ús del portal regulen l'accés i la utilització del portal, incloent-hi els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris en i/o a través del portal, bé pel portal, bé pels usuaris, bé per tercers . Això no obstant, l'accés i la utilització de certs continguts i/o serveis es pot trobar sotmès a determinades condicions específiques.


3. Modificacions

L´empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d´ús del portal. En tot cas, es recomana que consulteu periòdicament els presents termes d'ús del portal, ja que poden ser modificats.

Així mateix, l'usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, fitxers o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.


4. Responsabilitat del portal

L'usuari coneix i accepta que el portal no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre les dades, els continguts, la informació i els serveis que s'incorporen i ofereixen des del Portal.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, el Portal no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte als possibles danys i perjudicis causats per l'ús i la utilització de la informació, dades i serveis del Portal.

En tot cas, el Portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l'Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor o col·laborador.


5. Propietat intel.lectual e industrial

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles al portal corresponen exclusivament a l'empresa o als seus titulars legítims i queden expressament reservats tots els drets sobre aquests. Queda expressament prohibida la creació d'enllaços d'hipertext (links) a qualsevol element integrant de les pàgines web del Portal sense lautorització de lempresa, sempre que no siguin a una pàgina web del Portal que no requereixi identificació o autenticació per al seu accés, o aquest estigui restringit.

En qualsevol cas, el portal es reserva tots els drets sobre els continguts, informació dades i serveis que ostenti sobre aquests. El portal no concedeix cap llicència o autorització d'ús a l'usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detalli en les presents condicions generals d'ús del portal.


6. Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions

Aquestes condicions es regeixen i s'interpreten d'acord amb les lleis d'Espanya. Per a qualsevol reclamació seran competents els jutjats i tribunals de Barcelona. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l'Usuari desitgi efectuar a l'Empresa titular del Portal hauran de realitzar-se per escrit i s'entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes a la següent adreça info@bedloop.com.